Térkép

  1. Kempingek

Gyere és fedezd fel velünk Toszkánát...

Mikor
26-02-2021
28-02-2021
NYITVATARTÁSI IDŐ
Camping Free Beach: 2020.03.27. - 2020.09.20.
Camping Village Free Time: 2020.04.10. - 2020.10.18.
 

Általános szerződési feltételek


A Helloocamp általános utazási feltételei.

Az alábbi általános utazási feltételek (ÁSZF), amint érvénybe léptek, az ügyfél és a Helloocamp képviselője Hajdu Jozsef Attila (adószám: 01881000499), továbbiakban Helloocamp között létrejövő utazási szerződés részét képezik.

1. Az utazási i szerződés megkötése

1. 1. Az ügyfél az utazásra történő jelentkezéssel jogot ad a Helloocampnek az utazási szerződés megkötésére, amelyre vonatkozóan kötelező érvényű az ÁSZF és, amely az utazás kiírás, valamint a honlap vonatkozó utalásai alapján kerül elkészítésre, amennyiben azok az ügyfél rendelkezésére állnak. Ha a foglalás különböző szezonokra vonatkozik, akkor az utazási költség arányosan kerül felszámításra, a honlapon megadott, mindenkor érvényes ártáblázat alapján. Az ügyfélre nézve a jelentkezése - maximum 10 napig - kötelező érvényű, amíg azt a Helloocamp elfogadja.

Ugyanez érvényes a jelentkezési lapban feltüntetett összes részt vevőre, akikre és saját magára a jelentkező kötelezettséget vállal, amennyiben ezt kifejezett és külön nyilatkozatban magára vállalta.

1. 2. A szerződés a megrendelés elfogadásával lép életbe a Helloocamp honlapján (www.helloocamp.com) kitoltott jelentkezesi lappal (a továbbiakban: Jelentkezési lap). Nincs szükség ehhez különleges formátumra.

Jelentkezés esetén a Felek között az utazási szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:

a) a Jelentkezési lap Honlapon történő kitöltése és elküldése a Helloocamp részére;

b) a jelentkezés a Helloocamp által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele;

c) a részvételi díjelőleg Utas általi megfizetése, illetve a Helloocamp bankszámláján történő jóváírása.

A jelentkezéskor vagy haladéktalanul a szerződés megkötése után, a Helloocamp a vevőnek egy szöveges számlát/visszaigazolást küld az utas biztosítási nyomtatvánnyal együtt.

A Jelentkezési lapon az Utas által feltűntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli.

Utazásközvetítőn keresztül történő szerződéskötés esetén az utazási szerződés létrejöttének további feltétele a Helloocamp visszaigazolása az utazásközvetítő részére.

A Helloocamp a visszaigazolást követő 10 napig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg (2.2. pont esetében a teljes részvételi díj) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Helloocamp jogosult a foglalás figyelmen kívül hagyására, az Utas egyidejű értesítése mellett.

1. 3. Amennyiben a korábbi foglalás alapján, az Utas részéről nem történik meg az előleg befizetése, abban az esetben kaphat egy új ajánlatot egy új visszaigazoláson akkor ez a Helloocamp új ajánlatának számít, ez az ajánlat a Helloocamp-re nézve 10 napig kötelező érvényű. Ez idő alatt az ügyfél az új ajánlatot kifejezett és határozott nyilatkozattal (például előlegfizetés) elfogadhatja és az utazási szerződés az új ajánlat alapján életbe lép.

1. 4. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Helloocamp ad ki, bocsát az Utas rendelkezésére nem képezik az utazási szerződés részét és azok a Helloocampre nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért a Helloocamp nem köteles.

2. Fizetés

2. 1. Az ügyfélnek a számla/visszaigazolás és utas biztosítási nyomtatvány kézhez vétele után esedékessé válik az utazási költség 25 %-ának kifizetése.

2.2. Rövid határidővel történő foglalás esetén (kevesebb, mint 4 héttel az utazás előtt) a teljes utazási költség kifizetése azonnal esedékessé válik a számla/visszaigazolás és utas biztosítási nyomtatvány kézhez vétele után.

2.3. A pótlólagosan megkötött sztornó biztosításokra vagy más biztosításokra a megállapodott jutalékok teljes összegű kifizetése a megkötéskor azonnal esedékes.

2.4. Amennyiben az ügyfél az előleg és/vagy az utolsó részlet kifizetését nem a megadott határidők szerint teljesíti, a Helloocamp jogosult a határidőre való figyelmeztetés után az utazási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Helloocamp jogosult az utast megterhelni az 5.§ 2. bekezdés szerinti sztornózási költségekkel.

3. Szolgáltatások, utazás kiírás megváltoztatása, árváltozás szerződéskötés előtt

3.1. Szolgáltatás terjedelme

A Helloocamp által szerződéses kötelezettséget vállalt szolgáltatások terjedelmére és fajtájára a Helloocamp honlapján közzé tett kiírások, illetve az utazási visszaigazolásban leírtak az irányadók.

3.2. Igénybevétel

A létesítményeket az utazási kiírásban és az utazási visszaigazolásban megadott személyek foglalhatják el. Amennyiben többen vannak, akkor a szolgáltatás nyújtó jogosult a többlet személyeket elküldeni, illetve plusz felárat felszámítani.

3.3. Házi állatok

Házi állatokat csak azokba a létesítményekbe lehet vinni, amelyeknél a honlapon az külön fel van tüntetve. Ennek megszegése esetén a szállás személyzete megtagadhatja a létesítmény használatát.

3.4. Az utazás kiírás megváltoztatása

Az utazás kiírás esetén a Helloocamp a kiírást szerződéskötés előtt megváltoztathatja, ha az szakmailag indokolt vagy fontos, előre nem látott okok lépnek fel. 3.5. Árváltozás szerződéskötés előtt

A Helloocamp fenntartja magának a jogot, hogy az árat szerződéskötés előtt megváltoztassa, ha bizonyos szolgáltatásokra az illetékek, adók (pl. fogalmi adó az adott idő intervallumban) növekednek, vagy változik a prospektusban megadott valuta árfolyam az adott utazás esetén. A Helloocamp ugyancsak fenntartja magának a jogot, hogy az utazás költségét megemelje a szerződéskötés előtt, ha az utas által igényelt vagy a prospektusban vagy honlapon leírt utazás csak plusz kontingensek megvásárlásával válik lehetővé és ez a kontingens vásárlás a prospektus vagy honlap közzé tétele után történik.

3.6. A Helloocamp fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (a Tájékoztatóban megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és a Helloocamp között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.

4. Szolgáltatások, és árváltozás szerződéskötés után

4.1. Szolgáltatásváltozás

A szerződéskötés után szükségessé váló az utazási szolgáltatásra vonatkozó változtatások, eltérések, amelyeknél a Helloocamp jóhiszeműen jár el, csak abban az esetben engedhetők meg, ha azok az utazás jellegét nem befolyásolhatják jelentősen. Az esetleges garancia igények érintetlenek maradnak, amennyiben a módosult teljesítésnél hiányosságok róhatók fel. A Helloocamp köteles haladéktalanul értesíteni az ügyfeleket a szolgáltatás változtatásáról vagy eltéréséről, miután tudomására jutott a változtatás oka. Abban az estben, ha az utazási szolgáltatás jelentősen megváltozik, vagy eltér, az ügyfél jogosult az utazási szerződéstől térítésmentesen visszalépni vagy részvételét kérni egy hasonló értésű utazáson, ha a Helloocamp abban a helyzetben van, hogy az utasnak többletköltség nélkül ilyen utat fel tud ajánlani. Az utasnak jogában áll, hogy a Helloocamp tájékoztatása után haladéktalanul érvényét szerezze a szolgáltatás változtatás miatti jogainak.

4.2. Árváltozás

A Helloocamp fenntartja magának a jogot, hogy szerződéskötés után megváltoztassa az árat, ha bizonyos szolgáltatásokra az illetékek, adók (pld. fogalmi adó az adott idő intervallumban) növekednek, vagy változik a prospektusban megadott valuta árfolyam az adott utazás esetén. Ez a következők szerint történik: A Helloocamp a megemelkedett illetékek, adók miatt arányosan megemelheti az utazás költségét. Árfolyam változás esetén a Helloocamp az utazási költségeket olyan mértékben emelheti, amilyen mértékben az utazási szolgáltatások ára emelkedett. A Helloocamp az ügyfél tudomására hozza, hogy az utazás kiírásakor mely időpontra érvényes árfolyammal számolt, ha viszont az árfolyamváltozás a szerződéskötés után következik be, akkor azzal kénytelen számolni. Az emelés csak akkor megengedett, ha a szerződéskötés és a megállapodott utazási időpont között több mint 4 hónap telik el és az emelkedéshez vezető körülmények a szerződéskötés előtt még nem kezdődtek el és azok a szerződéskötésnél még nem voltak előre láthatóak. Az utazás megkezdése előtti 20. naptól már nem lehet árat emelni. Utólagos áremelés esetén a Helloocamp köteles az ügyfelet arról haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben vagy szakmailag, jogilag indokolt 5 %-nál nagyobb áremelkedés esetében, az utasnak jogában áll a szerződéstől minden költség nélkül elállni, vagy kérni, hogy részt vehessen hasonló értékű utazáson, amennyiben olyan van, illetve ilyen utazást többletköltség nélkül fel lehet ajánlani. Az utasnak jogukban áll az utazási szolgáltatás változásának közlése után haladéktalanul jogainak érvényt szerezni.

5. Az ügyfél visszalépése, átkönyvelés, személycsere/pótlás

5.1. Az utas az utazás megkezdése előtt minden esetben visszaléphet az utazástól. A visszalépést a Helloocampnek be kell jelenteni a visszaigazolásban megadott címre. Ha az utazás egy utazás közvetítőn keresztül került lefoglalásra, akkor a visszalépést a közvetítőnek is be lehet jelenteni. Javasoljuk az ügyfélnek, hogy írásban jelentse be a visszalépést.

5.2. Ha az ügyfél az utazás megkezdése előtt lép vissza vagy nem kezdi meg az utazást, akkor a Helloocamp elveszíti a jogát arra, hogy megkapja az utazás költségét. Amennyiben a visszalépés nem róható fel a Helloocampnek, vagy vis major miatt történik, a Helloocamp jogosult az utazástól való visszalépéséig felmerülő előkészítési költségeket a mindenkori utazási költségek függvényében követelni.

5.3. A Helloocamp a kártérítés mértékét időarányosan határozza meg, ez azt jelenti, hogy figyelembe veszi, hogy a visszalépés milyen közel van az utazás kezdő időpontjához a szerződés szerint, miközben levonásra kerülnek a megtakarított költségek, illetve a szolgáltatás más célú felhasználásából eredő megtakarítások.

A kártérítés kiszámítása a visszalépés bejelentés Helloocamphez történő beérkezése után az alábbiak szerint történik:

Általános sztornózási költségek:

A kártérítés mértéke lakókocsik, mobilházak, sátrak, hotelek, bungalók, üdülőházak lemondás esetén

az utazás megkezdése előtt 45 nappal korábban az utazási költség 10 %-át levonjuk, ha az utazási költség 250 euró alatt van minden esetben minimum 25 euró.

az utazást megelőző 44 napon belül az utazási költség 60 %-át levonjuk.

az utazást megelőző 28 napon belül az utazási költség 85 %-át levonjuk.

az utazást megelőző 7 napon belül az utazási költség 100 %-át levonjuk.


b) Különleges sztornózási költségek Különleges ajánlatok, mint például komp foglalások is képezhetik a sztornózás tárgyát, ha a mindenkori szolgáltatás leírásban, illetve utazás kiírásban/ajánlatban ezek kifejezetten szerepelnek.

5.4. Az ügyfélnek minden esetben megengedett, hogy ellenőrizze, hogy a Helloocampnek semmilyen vagy lényegesen kisebb kára keletkezett, mint a felszámított általány összeg.

5.5. A Helloocamp fenntartja magának a jogot, hogy a megállapított átalány helyett magasabb, konkrétan kiszámított kártérítést követeljen, ha a Helloocamp bizonyítani tudja, hogy jóval magasabb költségei keletkeztek, mint a mindenkori átalány. Ebben az esetben a Helloocamp a kártérítés követelésnél figyelembe veszi a megtakarított kiadásokat és az esetlegesen más módon realizált utazási szolgáltatásokat.

5.6. A Helloocamp kifejezetten javasolja a sztornóbiztosítás megkötését.

5.7. Az átkönyvelés nem jogos igény. Ha az utazás foglalása után merül fel az ügyfél részéről átkönyvelési igény (utazási időpont, úti cél, utazás megkezdésének helyét illető, szállás, szállítás módjára vonatkozó változás), a Helloocamp felszámíthat 25 euró átkönyvelési költséget. Az utazás megkezdése előtt az ügyfél kérheti, hogy helyette egy harmadik személy vegye át az utazási szerződés jogait és kötelezettségeit és az általa lefoglalt utazáson részt vegyen. Átkönyvelés kizárólag az utazás megkezdése előtti 35. nap előtt hajható végre. Azután átkönyvelés - amennyiben egyáltalán végrehajtató - csak az utazási szerződéstől való előzetes 5.3. pont szerinti visszalépéssel és az ügyfél egyidejű új jelentkezésével oldható meg. Ez nem vonatkozik alacsony költséggel járó átkönyvelési igényre.

5.8. Az utazás megkezdése előtt az ügyfél kérheti, hogy helyette egy harmadik személy vegye át az utazási szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. Ennek elintézése 25 eurós költséget von maga után. A Helloocamp megtagadhatja a harmadik személy részvételét, ha az nem fele meg az utazás feltételeinek vagy a részvételét nem teszik lehetővé a törvényi vagy hatósági előírások. Ha a harmadik személy belép a szerződésbe, akkor ő az utas, a Helloocamppel szemben, mint adós felel az utazási költségekért és a harmadik személy belépése miatti többletköltségekért.

6. A Helloocamp részéről történő felmondás

Ha az utas a Helloocamppel történő megfelelő megállapodás ellenére tartósan zavarja az utazást vagy ilyen mértékben szerződés ellenesen viselkedik és az utazás befejezéséig nem lehet vele szerződésszerűen folytatni az utazást, a Helloocamp mindenféle határidő betartása nélkül felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Helloocampnek joga van az utazási költségekre, levonva a megtakarított kiadásokat és adott esetben a szolgáltatók kifizetéséből eredő vagy hasonló okból származó megtakarításokat, amelyek az igénybe nem vett szolgáltatásokból erednek. A visszaszállítás esetleges többletköltségeit a zavart okozó fél fizeti.

7. Az igénybe nem vett szolgáltatások

Ha az utas a saját hibájából nem veszi igénybe az utazási szolgáltatásokat vagy azok egy részét, amelyeket a Helloocamp rendeltetésszerűen felkínált (pl. betegség miatti korábbi hazautazás), nem lehet igényt támasztani az utazási költség arányos visszatérítésére. Ennek ellenére a Helloocamp eljár a szolgáltatóknál a megtakarított költségek visszatérítése érdekében. Ez a kötelezettség nem áll fenn, ha csak nagyon csekély mértékű szolgáltatásról van szó, vagy a kártérítés a törvényi vagy hatósági előírásoknak ellentmond. A Helloocamp azt ajánlja, hogy kössenek utazás megszakításra vonatkozó biztosítást.

8. Az utas/ügyfél kötelezettségei

8.1. Úti dokumentumok

Az ügyfélnek tájékoztatnia kell a Hellloocampet, ha nem kapja meg a szükséges úti dokumentumokat (pld.: részvételi jegy/voucher) a Helloocamp által megadott határidőn belül.

8.2. Hiányosságok bejelentés/ segítségkérés

Ha az utazás az utas értelmezése szerint nem teljesül szerződésszerűen, kérhet segítséget. Az utas köteles a Helloocamp által megadott helyi utazási felelőst a hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatni. Ha nincs a helyszínen csoportkísérő és az szerződés szerint nem szükséges, akkor magát a Helloocampet kell a hiányosságokról tájékoztatni. ha az utas elmulasztja a hiányosság időben történő bejelentését, akkor nem válik szükségszerűvé az utazási költség csökkentése. Ez csak akkor nem érvényes, ha a bejelentés láthatólag felesleges vagy más okokból kifolyólag nem várható el. A csoportvezetőnek segítséget kell nyújtani, amennyiben az lehetséges, de arra nincs joga, hogy az utas igényeit elismerje.

8.3. Felmondási határidő

Ha az ügyfél/utas az utazást fel akarja mondani és azt a Helloocamp elismeri az ésszerűtlenség miatt, az Helloocampnek ki kell tűzni egy rövid határidőt a segítségnyújtásra. Ez csak akkor nem érvényes, ha a segítségnyújtás lehetetlen vagy azt a Helloocamp megtagadja vagy a szerződés az utas/ügyfél által azonnal felmondása kerül, Helloocamp által is elismert különleges ok miatt.

9. Felelősség korlátozás

9.1.A Helloocamp szerződéses felelőssége az olyan károkra, amelyek az emberi életben, testben vagy egészségben keletkeznek, az utazási költség háromszorosára korlátozódik, amennyiben az utas kára vagy nagy mértékű hanyagság miatt keletkezik, vagy mert a Helloocamp az utas káráért, mint egyedüli szolgáltatás nyújtó felelős. Lehetősség szerint az ezen túlmenő igények a Montreáli Megállpodás, Varsói Megállapodás, illetve a Légi közlekedési törvény szerint nem esnek korlátozás alá.

9.2. A Helloocamp nem vállal a teljesítéssel összefüggő olyan károkért felelősséget, mint a teljesítési zavarok, személyi és tárgyi károk, amelyek idegen szolgáltatók teljesítése során merülnek fel, ha ezek a szolgáltatások az utazás kiírásban és a foglalás visszaigazolásban kifejezetten a szolgáltató partner megadásával feltüntetésre kerültek, mint idegen szolgáltatások és ezek a partnerek nem részei a szerződéses szolgáltatásunknak. De a Helloocamp felelősséget vállal az olyan teljesítésekért, mint a kiindulási ponttól a végpontig történő szállítás, az utazás közbeni szállítás és az utazás alatti szállás, ha és amennyiben az keletkező károk egyike a Helloocamp rámutató, felvilágosító vagy szervezési kötelezettsége okán keletkezett.

9.3. A Helloocamp nem vállal felelősséget harmadik fél utazási kiírásaiért (például utazás közvetítő), amelyekre a Helloocampnek nincs befolyása, és amelyek helyességét a Helloocamp nem tudta ellenőrizni. A szolgáltatók és/vagy a harmadik fél nincs arra feljogosítva, hogy a Helloocampnek biztosítékot adjon vagy olyan megállapodásokat kössön, amelyek nem egyeznek meg a prospektus vagy honlap adataival, illetve az utazási kiírásokkal vagy foglalás visszaigazolásokkal, vagy ellent mondanak azokkal vagy megváltoztatják az utazási szerződés tartalmát.

9.4. A Helloocamp nem vállal felelősséget olyan szolgáltatásokért, amelyeket az utas az utazás során igénybe vesz és azokat nem a Helloocamp, hanem például helyi ügynökség, a hotel, más személyek vagy cégek a saját felelősségükre közvetítenek.

10. Igény bejelentés, bejelentési határidő, elállási tilalom

10.1. Az utasnak/ügyfélnek az utazási szerződés szerinti garancia nyújtási igényét az utazás szerződés szerinti befejezési időpontja után 1 hónapon belül kizárólag a Helloocampnek kell bejelenteni az Általános Utazási Feltételekben megadott elérhetőségen. Ajánlatos ezt írásban megtenni.

10 2. Az egy hónapos határidő lejárta után az utas/ügyfél csak akkor szerezhet érvényt az igényeinek, ha a határidő teljesítésében önhibáján kívül akadályoztatva volt.

10 3. A határidő azzal a nappal kezdődik, amely az utazás utolsó napját követi. Ha a határidő utolsó napja szombatra vagy vasárnapra esik, vagy a bejelentés helyén elismert ünnepen, akkor ez a nap a következő első munkanap.

10. 4. A Helloocamppel szembeni igények olyan harmadik félre történő átruházása, aki nem vesz részt az utazáson, kizárt.

11. Elévülés

11. 1. Az utas/ügyfél szerződés szerinti igényei olyan igény kivételével, amely a testi vagy egészség károsodás megszüntetésére irányul vagy a Helloocamp durva hibájára vagy segítségnyújtás elmulasztására irányul, 2 év után évülnek el. Ez vonatkozik olyan károk megtérítésére is, amelyek a Helloocamp vagy annak törvényes képviselője vagy végrehajtója miatt szándékos vagy hanyag kötelezettség szegése okán keletkezik.

11.2. Egyéb igény 1 év alatt évül el.

11.3. Az elévülés azzal a nappal kezdődik, amely az utazás befejezése után következik. Ha az elévülés utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy az igény bejelentés helyén államilag elismert ünnepre esik, akkor ez esetben a következő munkanap lép be.

11. 4. Az ügyfél/utas és a Helloocamp közötti tárgyalási bizonytalanság esetén, amely az igényre, vagy az igényt megalapozó körülményekre vonatkozik, az elévülés felfüggesztődik, amíg az ügyfél/utas vagy a Helloocamp a tárgyalások folytatását megtagadja. Az elévülés legkorábban az akadályoztatás befejezése után 3 hónappal lép életbe.

12.Útlevél, vízum és egészségügyi előírások

12. 1. A Helloocamp az Európai Unió annak az államnak állampolgárait informálja a szerződéskötés előtt, amelyben az utazás ajánlja a vonatkozó útlevél, vízum és egészségügyi előírásokról és azok esetleges változásairól. Más országok állampolgárainak a konzulátusok adnak felvilágosítást. A Helloocamp abból indul ki, hogy egyik utasnál/ügyfélnél sem áll fenn különleges eset, például kettős állampolgárság, hontalanság.

12. 2. A Helloocamp információ adási kötelezettségének teljesítése esetén az utas/ügyfél saját maga felelős az utazás lebonyolításához szükséges összes előírás betartásáért. Felelős a szükséges úti dokumentumok beszerzéséért és azok magánnál tartásáért és saját magának kell figyelni arra, hogy az utazás időtartamára érvényesek legyenek. Ezen túl az ügyfél/utas felelős a szükséges oltások beadatásáért, valamint a vám-és deviza előírások betartásáért. Ha az ügyfélnek/utasnak kára keletkezik az előírások be nem tartása miatt (pld.: szállítás elutasítása), akkor az a saját terhére megy. Ebben az esetben az 5.2. pont szabályai érvényesek.

13. alkalmazandó jog, illetékes bíróság

13. 1. Az ügyfél és a Helloocap közötti szerződéses viszonyra az olasz jog az irányadó.

13. 2. Az ügyfél/utas a Helloocamp csak annak székhelyén perelheti. A Helloocamp ügyféllel szembeni perei esetén az ügyfél székhelye az illetékes. A Helloocamp olyan ügyfelekkel szembeni jogi eljárásainál, akik kereskedő, köz- vagy magánjogi személyek vagy olyan személyek, akik székhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van vagy a vádemelés időpontjában a székhelyük vagy tartózkodási helyük nem ismert, a Helloocamp székhelye szerinti bíróság az illetékes.

13.3. A fenti kikötések nem érvényesek

a) ha és amennyiben a nemzetközi megállapodások szerződésszerűen el nem hagyható előírásai, amelyek az ügyfél/utas és a Helloocamp közötti szerződésre alkalmazandók, az ügyfél/utas javára mást írnak elő.

b) ha és amennyiben az utazási szerződésre vonatkozó, el nem hagyható előírások az EU tagállamban, ahová az ügyfél/utas tartozik, az ügyfél/utas számára előnyösebb, mint a korábbi meghatározások vagy a megfelelő olasz előírások.

Utalások a vis major esetén történő felmondásra

Ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látott felsőbb erők miatt jelentősen megnehezül, veszélyeztetve vagy befolyásolva van, akkor mind az utazás szervező, mind az utas egyedül felmondhatja a szerződést ezen előírás alapján. A visszaszállítás többlet költségét a feleknek fele-fele arányban kell viselni. Egyébként a többletköltségek az utast terhelik.

Utazásszervező

Helloocamp di Jozsef Attila Hajdu Adatvédelmi előírások: Az ügyfelek foglaláskor rendelkezésre bocsájtott személyes adatai elektronikusan feldolgozásra kerülnek és azokat a Helloocamp adathordozóin használják addig, amíg a szerződés teljesítése be nem fejeződik.

Utasbiztosítás

Az Utas köteles az utazás időtartama alatt érvényes baleset, betegség- és poggyászbiztosítással (a továbbiakban: Biztosítás) rendelkezni. A Helloocamp felhívja az Utas figyelmét, hogy Biztosítás hiányában az Utas ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.

A Helloocamp tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.

A Helloocamp külön biztosítási díj ellenében, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint vállalja Biztosítás közvetítését az Utas felé. A Helloocamp által közvetített biztosítási módozatok tájékoztatója a Honlapon érhetők el.

Amennyiben az Utas a Helloocamp közreműködésével köt Biztosítást és/vagy útlemondás esetére vonatkozó biztosítást, valamint ha a Helloocamp az Utas javára szóló biztosítást kötött, a Helloocamp köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni.

Vegyes rendelkezések

1. 14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, magyar és meglátogatni szándékozott - illetve a tranzit - ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott, illetve, amennyiben nyilatkozat lefordítása a meglátogatni szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy angol nyelvű hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

2. Az ÁSZF aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán a Helloocampnek átadott személyes adatait a Helloocamp tárolja, kezelje.

3. Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be és kiutazási, valamint vám szabályok betartásáról.

4. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során a Helloocamp fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Utas a fénykép és mozgókép felvételek készítéséhez az utazási szerződés aláírásával hozzájárul. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Helloocamp által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon, Facebook, Instagram és egyéb, közösségi médiában meglévő felületén közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

5. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Helloocamp részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön a megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.

6. E-mailen megküldött értesítés az elküldést követő napon minősül a címzett részére kézbesítettnek. Marina di Bibbona, 25/10/2017

CÍM


Via dei Cavalleggeri Nord 88,
57020, Marina di Bibbona (LI)

TELEFON


+36/30 3261869
+44/7487 864483
+39/392 4602931

E-MAIL


info@helloocamp.com

AJÁNDÉKUTALVÁNY


Kattints a részletekért
giweather joomla module